Gebruiksvoorwaarden en wettelijke beperkingen
Als u de website gebruikt, betekent dit dat u deze voorwaarden ("Voorwaarden") accepteert.

Gebruik van de site
Fergutec b.v. verleent u het recht de materialen op deze website ("Site") uitsluitend voor uw eigen en niet-commercieel gebruik weer te geven en te downloaden, onder voorbehoud dat u alle auteursrechten en andere eigendomsnotities in de originele materialen opneemt in eventuele kopieën van de materialen. Het is niet toegestaan de materialen op deze Site op enigerlei wijze te wijzigen, reproduceren of openbaar ten toon te stellen, te gebruiken of te verspreiden voor enig publiek of commercieel doel.

Gebruik van deze materialen op andere websites of een computer in een netwerkomgeving voor enig doel is verboden. De materialen op deze Site zijn auteursrechtelijk beschermd en ongeautoriseerd gebruik van enig materiaal op deze Site heeft mogelijk een overtreding van auteursrechten, handelsmerken of andere wetten tot gevolg. Als u een van deze voorwaarden schendt, wordt uw recht om de Site te gebruiken automatisch ingetrokken en moet onmiddellijk elk gedownloaded of afgedrukt materiaal worden vernietigd.

Vrijwaring
De verplichtingen van Fergutec b.v. ten aanzien van zijn producten en diensten worden uitsluitend bepaald door de overeenkomsten waaronder deze zijn geleverd en niets op deze Site kan worden opgevat als wijziging van dergelijke overeenkomsten. Fergutec b.v. geeft verder geen garanties met betrekking tot de juistheid en volledigheid van de materialen of diensten op deze Site. Fergutec b.v. kan te allen tijde zonder bericht wijzigingen aanbrengen in de materialen en diensten op deze Site, of in de producten en prijzen die hierin worden vermeld. De materialen en diensten op deze Site kunnen gedateerd zijn. Fergutec b.v. staat niet garant voor het bijwerken van de materialen en diensten op deze Site.

Beperking van aansprakelijkheid
Fergutec b.v. is in geen geval aansprakelijk voor schade (waaronder, zonder beperking, de schade die voortkomt uit winstverlies, gegevensverlies of onderbreking van werkzaamheden) die voorkomt uit het gebruik, onvermogen tot gebruik, of de resultaten van het gebruik van deze site, of de materialen of informatie op een of alle sites, onafhankelijk van garantie, contract, onrechtmatige daad of enige andere grond en onafhankelijk van het op de hoogte zijn van de mogelijkheden van zulke schade. Als het gebruik van de materialen, informatie of diensten van deze site resulteert in de behoefte aan dienstverlening, reparatie of correctie van apparatuur of gegevens, neemt u alle kosten hiervoor voor uw rekening. De toepasselijke wetgeving laat de uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade mogelijk niet toe, waardoor de bovenstaande beperking of uitsluiting mogelijk niet voor u van toepassing is.

Gebruikerssubmissies
Fergutec b.v. wil geen vertrouwelijke of eigendomsgegevens van u ontvangen via deze Site. Alle materiaal, informatie of andere communicatie ("Communicatie") die u verzendt of publiceert op deze Site, wordt niet beschouwd als vertrouwelijk of als uw eigendom. Fergutec b.v. heeft geen verplichtingen met betrekking tot de Communicatie. Fergutec b.v. en door Fergutec b.v. aangewezen personen hebben het recht de Communicatie en alle gegevens, afbeeldingen, geluiden, tekst, en andere hierin opgenomen zaken te kopiëren, openbaar te maken, te verspreiden, op te nemen of anderszins te gebruiken voor een willekeurig commercieel of niet-commercieel doel. Het is verboden om wederrechtelijke, bedreigende, smadelijke, lasterlijke, obscene, pornografische of andere illegale materialen te plaatsen of over te dragen naar of van deze Site.

Koppelingen naar andere websites die niet van Fergutec b.v. zijn
Koppelingen op deze Site naar websites van derden worden uitsluitend voor uw gemak weergegeven. Als u deze koppelingen gebruikt, verlaat u deze Site. Fergutec b.v. heeft niet al deze sites van derden gecontroleerd, beheert deze sites niet en is niet verantwoordelijk voor deze sites noch voor hun inhoud. De sites noch de informatie, software of andere producten of materialen op deze sites, noch enige resultaten die kunnen worden behaald met behulp van deze sites worden door Fergutec b.v. bekrachtigd of vertegenwoordigd. Als u besluit websites van derden te bezoeken die zijn gekoppeld aan deze Site, doet u dit volledig voor eigen risico.

Koppelingen naar deze Site
Het is toegestaan koppelingen te maken van andere sites naar deze Site, doch uitsluitend in overeenkomst met de voorwaarden van de Richtlijnen voor koppelingen naar de websites van Fergutec b.v. en als dit voldoet aan alle toepasselijke wetgeving.

Wijzigingen
Fergutec b.v. kan deze Voorwaarden te allen tijde wijzigen door deze publicatie bij te werken. Bezoek deze pagina regelmatig om de huidige voorwaarden door te lezen, want deze zijn bindend voor u. Bepaalde bepalingen in deze Voorwaarden worden mogelijk tenietgedaan door expliciet aangegeven wettelijke kennisgevingen of voorwaarden die op bepaalde pagina's van deze Site worden weergegeven.

Richtlijnen voor koppelingen naar de websites van Fergutec b.v.
Een site met een koppeling naar de website van Fergutec b.v. :

  • Mag een koppeling bevatten maar geen inhoud van Fergutec b.v. repliceren
  • Mag geen browsermarkering of rand maken rondom inhoud van Fergutec b.v.
  • Mag niet impliceren dat Fergutec b.v. de site of de producten ondersteunt
  • Mag de relatie tot Fergutec b.v. niet verkeerd voorstellen
  • Mag geen verkeerde informatie geven over producten of diensten van Fergutec b.v.
  • Mag het Fergutec b.v. -logo niet gebruiken tenzij met toestemming van Fergutec b.v.
  • Mag geen inhoud bevatten die kan worden beschouwd als smakeloos, aanstootgevend of controversieel, en mag alleen inhoud bevatten die geschikt is voor alle leeftijdsgroepen

Algemene Voorwaarden Fergutec b.v.

  klik hier om de Algemene Voorwaarden te downloaden